Nový katalog odpadů

V souvislosti s přijetím nového zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech netrpělivě očekáváme prováděcí právní předpisy.

Prvním platným prováděcím právním předpisem byla vyhláška
č. 8/2021 Sb. katalog odpadů. Nabyla platnosti 12. 1. 2021 a účinnosti ke dni 27. 1. 2021. Hlavní změny v porovnání se „starým“ katalogem odpadů jsou:

V rámci rozšiřování portfolia služeb nově zajišťujeme zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb. Pomůžeme Vám s dokumentací PBŘS a zajistíme poradenství při výstavbě nových objektů, rovněž jako při změnách a úpravách objektů stávajících.

Od 1. ledna 2021 je možné využít bezplatný dálkový přístup k českým technickým normám, které jsou pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné. Jedná se o tzv. sponzorovaný přístup, který vzešel v platnost novelou zákona č. 22/1997 Sb. Podmínkou pro bezplatný dálkový přístup koncových uživatelů k českým technickým normám je registrace u České agentury pro standardizaci.    

Seznam norem se sponzorovaným přístupem je uveden na webových stránkách: https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/Vysledky.aspx

Nařízením vlády č. 467/2020 Sb. došlo k transpozici směrnice Komise (EU) 2020/739, která nově zařazuje SARS-CoV-2 na seznam biologických činitelů (konkrétně třetí stupeň), o nichž je známo, že vyvolávají u člověka nakažlivé nemoci. Dále dochází k úpravě požadavků na pracoviště zdravotnického a veterinárního zařízení, požadavků na pracoviště v laboratořích a v místnostech pro laboratorní zvířata a na pracoviště průmyslových procesů. 

Novelizované nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nyní uvádí SARS-CoV-2 jako faktor ovlivňující rizikovost pracovního prostředí. V této návaznosti by zaměstnavatelé neměli opomenout vyhodnotit možné riziko nákazy na pracovišti a přijmout příslušná bezpečnostní opatření.

Windows Hello je bezpečnější způsob přihlášení do počítače nebo Microsoft účtu prostřednictvím obličeje, otisku prstu nebo PIN kódu. Nepoužíváte klasické zadávání hesla a přihlášení je tak mnohem rychlejší. Uvedené možnosti přihlášení lze nastavit současně a libovolně mezi nimi přepínat.

Funkce je bezpečná díky tomu, že Vaše přihlašovací údaje nikdy neopustí počítač. Při pokusu o přihlášení se údaje porovnají s údaji v počítači a do Microsoftu je odesílán pouze zašifrovaný potvrzovací kód určující, že se jedná o Vás. V případě, že by kdokoliv na internetu odchytil tento kód, Vaše přihlašovací údaje z něj není možné zjistit. Ověřování pomocí Windows Hello je tak odolné proti e-mailovým podvodům nebo odcizení malwarem.

Pro využití přihlášení prostřednitvím obličeje potřebujete počítač s kamerou a pro přihlášení otiskem prstu snímač otisku prstu. Dále pro využití funkce potřebujete účet u společnosti Microsoft.

Jak si nastavit Windows Hello na vašem počítači naleznete na této adrese: Microsoft Windows Hello

Tento materiál je doporučující a popisuje zařazení, nakládání s ochrannými osobními pomůckami (roušky, respirátory, rukavice) v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19.

Pracoviště: administrativní činnosti, kanceláře, úřady, obchody, živnostníci bez rizika infekce.

Zařazení ochranných pomůcek dle katalogu odpadů: 20 03 01 Směsný komunální odpad.

Nakládání:

Pracoviště: průmyslové podniky bez rizika infekce

Zařazení ochranných pomůcek dle katalogu odpadů: 15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy (ostatní odpad).

Nakládání:

Více informací poskytuje Stanovisko MŽP, Stanovisko SZU.

Z důvodů pandemie koronaviru SARS-CoV-2 a vyhlášení restriktivních opatření Vlády České republiky jsou omezeny osobní návštěvy úřadů státní správy. Toto omezení se týká jak Ministerstva životního prostředí, tak i příslušných krajských a městských úřadů.

Většina výše uvedených úřadů upravuje po dobu nouzového stavu úřední hodiny pouze na pondělí a středu v dopoledních, popř. odpoledních hodinách.

Dle našich zkušeností nedochází k výraznému omezení, prodloužení schvalovacích či jiných správních řízení. Zaměstnanci státní správy využívají homeoffice a je možné s nimi operativně řešit vaše individuální požadavky elektronickou formou.

Kvůli narůstajícím hrozbám v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, se v roce 2017 automobiloví výrobci, sdružení v asociaci VDA a ENX, rozhodli vytvořit standard TISAX. Tento standard je inspirován normou ISO 27001 (resp. ISO 27002), dále ji rozšiřuje a zohledňuje bezpečnostní specifika automobilového průmyslu. Tento standard začíná být vyžadován napříč dodavatelským řetězcem koncernu VW Group (Volkswagen, Škoda, Audi, Porsche, aj.) a dá se předpokládat, že do budoucna, se plnění těchto požadavků stane nutnou podmínkou pro dodavatele, tak jako je nyní certifikace ISO 9001 nebo IATF 16949.

V letošním létě byl vydán poslední hodnotící dotazník (VDA ISA 5.0.1), který zpřehlednil a zjednodušil požadavky na informační bezpečnost. Hlavní části jsou nyní tři:

  1. Informační bezpečnost – nejrozsáhlejší část, zahrnující požadavky např. na organizaci bezpečnosti informací, řízení identit a přístupů, řízení dodavatelů nebo zajištění bezpečného provozu
  2. Ochranu prototypu – speciální požadavky na ochranu prototypů, pokud s nim společnost nakládá
  3. Ochrana dat – ochrana osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a specifickými požadavky automobilového průmyslu

Pokud byste se chtěli dozvědět o požadavcích TISAX více, nechat si zpracovat rozdílovou analýzu a zjistit, co již plníte a na co se musíte připravit, nebo se nechat provést celou implementací, neváhejte nás kontaktovat.

Novelizace zákoníků práce se dotýká změny v oblasti doručování písemností o vzniku, změnách a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr nebo platový výměr a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, které musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou.

Změna je reakcí na praktické problémy zaměstnavatelů při doručování písemností do vlastních rukou zaměstnanců, přičemž musel zaměstnavatel využít všech stanovených prostředků pro doručení do vlastních rukou zaměstnance a teprve po vyčerpání všech možností bylo možné přistoupit k doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Nově je zaměstnavatel povinen doručit písemnosti zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti a není-li to možné, může zaměstnavatel doručit písemnosti:

Nová právní úprava zákoníku práce přináší zjednodušení výpočtu dovolené, na základě odpracované týdenní pracovní doby. Dosud užívaný model pro stanovení délky dovolené často znevýhodňoval některé zaměstnance, v souvislosti s rozvržením jejich pracovní doby do směn.

Dosavadní druhy dovolené se redukují na dovolenou za kalendářní rok, její poměrnou část a na dodatkovou dovolenou. Zrušuje se dovolená za odpracované dny. Délka dovolené v týdnech zůstává zachována, minimální výměra činí 4 týdny za kalendářní rok.

Podmínkou pro vznik práva na dovolenou za kalendářní rok je trvání pracovního poměru po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, k témuž zaměstnavateli v příslušném kalendářním roce.

Zaměstnanci, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok, avšak za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal v příslušném kalendářním roce práci alespoň po dobu 4 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby, přísluší poměrná část dovolené.

Poměrná část dovolené činí za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu v příslušném kalendářním roce jednu dvaapadesátinu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby vynásobenou výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

Odpracoval-li zaměstnanec v kalendářním roce podle rozvrhu směn (např. při nerovnoměrném rozvržení týdenní pracovní doby) více než dvaapadesátinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby, prodlouží se délka dovolené vždy o jednu dvaapadesátinu dovolené za kalendářní rok za každou další odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu.

NAŠI ZÁKAZNÍCI