Identifikátor UFI

Chemické látky a směsi | Ochrana životního prostředí | Označení | OŽP | UFI

V dubnu 2020 vydala ECHA (Evropská agentura pro chemické látky) informace k novému označování určitých výrobků (CHLS = chemické látky/směsi) v podobě jednoznačného identifikátoru složení, tedy místního alfanumerického kódu UFI.

Jeden UFI kód by měl být spojen pouze s jedním složením směsi, zatímco více výrobků může mít uveden totožný UFI kód a to v případě, mají-li totožné složení. Dojde-li ke změně názvu výrobku případně ke změně výrobce, UFI kód zůstává nezměněný, nedojde-li ke změně složení. Upozornění – týká se pouze UFI kódu nikoliv celého procesu Oznamování nebezpečné látky/směsi.

Zavedením UFI kódu by mělo dojít k jedinečnému spojení mezi UFI kódem na výrobku a složením uvedeným v dokumentaci, což by mělo usnadnit dohledání informací k daným výrobkům na toxikologických informačních střediscích, které řeší incidenty spojené s danými CHLS. Pro správu dat, nebo z obchodních důvodů, může být ke stejné směsi přidělen více než jeden UFI identifikátor. V takovém případě by každý výrobek měl vlastní UFI, i když obsahuje stejnou směs. Předkladatel chemické látky/směsi natiskne nebo připevní identifikátor UFI na obal/etiketu nebezpečné směsi. Před identifikátorem UFI musí být velkými písmeny uvedena zkratka „UFI“, která je univerzální a nepřekládá se, dále identifikátor musí být jasně viditelný, čitelný a nesmazatelný.

U směsí dosud neuvedených na trh bude povinnost předložit harmonizované informace a umístit identifikátor UFI na štítek od 1. ledna 2021 (spotřebitelské nebo profesionální použití) a od 1. ledna 2024 (průmyslové použití). 

Více informací k identifikátoru UFI:

Komentář Envisys

Pro chemické látky/směsi, které spadají pod povinnost UFI kódů a jsou určeny pro spotřebitelské nebo profesionální použití, platí povinnost mít UFI kód na identifikačním štítku (originálním nebo též na štítku k náhradnímu obalu). Pro chemické látky/směsi určené pro průmyslové použití, tak tyto UFI kód na identifikačním štítku (originálním nebo též na náhradním obalu) mít nemusí za předpokladu, že UFI kód je uveden v bezpečnostním listu v oddíle 1.1. Nicméně je otázkou, zdali bude společnost rozlišovat typ použití dané nebezpečné chemické látky/směsi pro uvedení UFI na štítku.

Obecně tedy doporučujeme uvedení UFI kódů na všech štítcích chemických látek/směsí.

NAŠI ZÁKAZNÍCI