Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

Pomalu se blíží termíny podávání hlášení za uplynulý rok 2022 z různých oblastí životního prostředí, na základě ohlašovacích povinností stanovených legislativou. Příjem a zpracování těchto formulářů v elektronické podobě zajišťuje ISPOP, který je dále předává příslušným institucím napříč veřejnou správou. Tyto instituce pak následně podaná hlášení kontrolují a dle potřeby vyměřují poplatky.

Oblastí, jenž se tato hlášení dotýkají, je hned několik. V první řadě se jedná o znečišťování vod, půdy a ovzduší, dále evidence odpadů, autovraků v zařízeních či likvidaci elektrozařízení. Termíny pro podání hlášení jsou různé. Například u vod je nejzazší termín pro podání hlášení za odběr podzemí a povrchové vody, vypouštěné vody a vzdouvání nebo akumulace povrchové vody do 31.01.2023. Poplatkové přiznání za odebrané množství podzemní vody a poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se může podávat do 15.02.2023. Neměli bychom zapomenou ani na základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu, kde je termín podání hlášení stanoven rozhodnutím příslušného vodoprávního úřadu.

Do konce února, tedy do 28.02.2023 se podávají hlášení o produkci a nakládání s odpady, hlášení o sběru a zpracování autovraků a jejich částí, hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a mnoho dalších. Do 31.03.2023 je pak zapotřebí podat roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu, o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik aj. Kromě těchto ročních zpráv je zapotřebí do konce března podat také hlášení za ovzduší, tedy, mimo jiné, ohlášení souhrnné provozní evidence, podání poplatkového přiznání či hlášení do Integrovaného registru znečišťování.

Za každou oblast životního prostředí se podává hned několik hlášení v různých časových intervalech. S plněním ohlašovacích povinností Vám rádi ve firmě ENVISYS pomůžeme, proto se na nás nebojte obrátit s jakýmkoliv dotazem či žádostí o splnění těchto legislativních povinností.

NAŠI ZÁKAZNÍCI