Kontrola výrobků s omezením nebezpečných látek podle nařízení REACH

Fórum o prosazování v rámci svého desátého projektu (REF-10) odsouhlasila možné provádění integrovaných kontrol u firem v Evropské unii, které pracují s níže uvedenými nebezpečnými látkami. Kontrola výrobků bude zaměřena na tyto nebezpečné látky:

  • karcinogenní, mutagenní a reprotoxické látky v textiliích,
  • siloxany D4/D5 ve smývatelných kosmetických přípravcích,
  • bisfenol A v termopapíru,
  • perzistentní organické znečišťující látky podle nařízení POPs,
  • biocidní přípravky z hlediska přítomnosti schválených i neschválených účinných látek.

Kontroly biocidů budou zahrnovat všechny typy přípravků, které jsou již povoleny podle nařízení o biocidních přípravcích (BPR) i přípravky, na které se vztahují části vnitrostátních právních předpisů o biocidech.

Kontroly budou sledovat:

  • označování biocidů,
  • reklamu na internetu,
  • zda účinná látka v přípravku je od schváleného dodavatele,
  • ověřování účinných látek chemickou analýzou,
  • dezinfekční prostředky.

Kontroly budou provedeny v roce 2022 a zprávy budou zveřejněny v roce 2023.

Více informací naleznete na stránkách MPO.

NAŠI ZÁKAZNÍCI