Nová vyhláška č. 38/2022 Sb. k zákonu o hospodaření energií

Zákon 406/2000 Sb. upravuje Kontrolu systému vytápění a systémů klimatizace takto:

Vlastník či správce jsou u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání (systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání) budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni:

  • zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání,
  • předložit na vyžádání zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání ministerstvu, Státní energetické inspekci,
  • oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie

Ke dni 1.3.2022 byla zrušena vyhláška 194/2013 Sb. Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie (která vychází ze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií). Nová vyhláška 38/2022 Sb. Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání je účinná od 1.3.2022 a upravuje lhůty provádění předepsaných kontrol.

Stará vyhláška stanovovala termíny kontrol kotlů a rozvodů tepelné energie podle výkonu kotle a druhu spalovaného paliva.  

Nová vyhláška v paragrafu 4 říká, že U již provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání musí být kontrola prováděna pravidelně, a to nejméně jednou za 5 let.

Přechodné ustanovení v paragrafu 11 vyhlášky zní: V případě kontroly kotle a rozvodů tepelné energie provedené podle vyhlášky č. 194/2013 Sb., od které uplynulo méně než 5 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, běží lhůta pro pravidelné provádění kontroly podle § 4 odst. 3 této vyhlášky od posledního dne kalendářního roku, ve kterém byla provedena kontrola kotle a rozvodů podle vyhlášky č. 194/2013 Sb.

NAŠI ZÁKAZNÍCI