Nové třídy nebezpečnosti pro látky a směsi EU

Dne 20. dubna 2023 vstoupily v platnost tři nové třídy nebezpečnosti pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP). Tato změna vychází z nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/707 ze dne 19. prosince 2022, kterým se mění Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP).

Obsah změn

Zkušenosti a vědecké poznatky získané při identifikaci látek podle nařízení (ES) č. 1907/2006 jako látek vzbuzujících mimořádné obavy (látky SVHC) vedly k potřebě zavést do nařízení CLP nové třídy nebezpečnosti a jejich kritéria, aby bylo zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb látek, směsí a určitých předmětů.

Nařízením Komise (EU) 2023/707se zavádějí nové třídy nebezpečnosti pro endokrinní disruptory a pro chemické látky, které se v životním prostředí nerozkládají a mohou se akumulovat v živých organismech nebo hrozí, že se dostanou a rozšíří do vodního cyklu, včetně pitné vody.

Jedná se o následující třídy nebezpečnosti:

  • endokrinní disruptor pro lidské zdraví (ED HH 1, ED HH 2)
  • endokrinní disruptory pro životní prostředí (ED ENV 1, ED ENV 2);
  • perzistentní, bioakumulativní a toxický (PBT); vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB);
  • perzistentní, mobilní a toxický (PMT); vysoce perzistentní a vysoce mobilní (vPvM).

Do příloh I, III a VI nařízení (ES) č. 1272/2008 jsou zařazeny nové třídy nebezpečnosti a jejich názvy, příslušné standardní věty o nebezpečnosti a kódy kategorií nebezpečnosti. Nové „EUH věty“ budou mít stejný význam jako „H-věty“ („hlavní“ standardní věty o nebezpečnosti).

V příloze I nařízení CLP jsou uvedena ustanovení o odloženém uplatňování povinnosti klasifikovat a označovat látky a směsi v souladu s novými požadavky, aby se jim dodavatelé látek a směsí měli možnost přizpůsobit.

Závěr

Společnosti a orgány členských států mohou používat aktuální pokyny pro identifikaci endokrinních disruptorů a k posouzení PBT (perzistence, bioakumulace, toxicita), dokud nebudou aktualizovány pokyny k uplatňování kritérií CLP. Očekává se, že budou připraveny v roce 2024. V případě potřeby zajistí, aby jejich dokumentace odpovídala požadavkům na informace.

NAŠI ZÁKAZNÍCI