Připravovaná novela vodního zákona

I přes vysokou intenzitu srážek v posledních několika týdnech nedochází ke vsakování vody do půdy a i proto stále trvá značné sucho v České republice.

Od 1.1. 2021 se z tohoto důvodu předpokládá, že vstoupí v účinnost novela vodního zákona u které právě probíhá 2. čtení. V souvislosti s novelou ministerstvo navrhuje:

a) Zohlednění hospodaření se srážkovou vodou pomocí:

  • povinného zachycování a opětovného využívání dešťových srážek ze zpevněných ploch (např. instalací nádrží na dešťovou vodu u novostaveb),
  • zákazu napojování nové srážkové vody na stávající odvodňovací systémy,
  • zavádění a podpora systémů pro opětovné užití vod (tzv. „re-use“) jako vody užitkové

b) Měření odběrů povrchových a podzemních vod nově od 1000 m3 za rok (původně 6 000 m3) – cílem je větší přehled státu o množství odebrané vody.

c) Možnost měnit vodoprávní povolení, kvůli nimž jsou vodní toky na suchu a nedostává se vody ostatním uživatelům.

d) Zjednodušeného využívání tzv. šedé vody v domácnostech, stanovení hygienických parametrů šedé vody do legislativy.

Deficit srážek 2014 až 2020 (Zdroj: MŽP)
NAŠI ZÁKAZNÍCI