Novela zákona o požární ochraně

Dne 1. 12. 2021 nabyl účinnost Zákon č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Nově jsou například uloženy povinnosti zařízením sociálních služeb, týkající se vybavení stavby elektrickou požární signalizací, nebo zařízením autonomní detekce a signalizace. Tato povinnost neplatí pouze pro nové stavby, ale rovněž pro stavby stávající.

Provozovatel elektrické požární signalizace v zařízení sociálních služeb má nově možnost požádat o bezplatné připojení na pul centralizované ochrany HZS. Po těchto provozovatelích nejsou za připojení vyžadovány rovněž měsíční platby. Možnost bezplatného připojení, včetně odpouštění měsíčních plateb, je nově umožněna také provozovatelům nemovitých kulturních památek vybavených systémem elektrické požární signalizace.

Další novinou v oblasti požární ochrany je kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti, kdy se stavby člení na:

a)      stavbu kategorie 0, nepředstavující zvláštní nebezpečí,

b)      stavbu kategorie I, představující mírné nebezpečí,

c)       stavbu kategorie II, představující vyšší nebezpečí,

d)      stavbu kategorie III, představující vysoké nebezpečí.

Kritéria pro kategorizaci staveb upravuje prováděcí právní předpis, Vyhláška č. 460/2021 Sb. Kategorizace staveb je rozhodná pro výkon státního požárního dozoru, zejména stanovuje požadavky na zpracování požárně bezpečnostního řešení a požadavky na zpracovatele.

NAŠI ZÁKAZNÍCI