Novelizace vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Den před Vánocemi 2022 vyšla ve Sbírce zákonů novelizace odpadových vyhlášek (katalog odpadů, vyhlášky o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností a vyhlášky o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností), zejména pak vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Tato novela je vedena pod číslem 445/2022 Sb. Novelizace je zpětnou vazbou na reakce k nové odpadové legislativě, která by bez ní přinesla do praxe od 1. ledna 2023 chaos a nemalé problémy. Díky tomu je její účinnost již od 01.01.2023.

Hlavní změny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb., které novela č. 445/2022 Sb. přináší, jsou:

  • v § 3 odst. 3 písm. a) ve výjimce vybavování zařízení váhou a doplnění výjimky pro zařízení jež přijímají výhradně kapalné odpady, u kterých je zjišťován objem a hmotnost může být určena výpočtem.
  • v § 50 požadavky na ověření technologie biologického zpracování biologicky rozložitelných odpadů z hlediska účinnosti hygienizace. Kdy v odst. 2 písm. b) je upravena metoda vstupu – výstupu, jenž je jednou z možností ověření technologie z hlediska účinnosti hygienizace.
  • v § 57 požadavky na ověření technologie úpravy kalů z hlediska účinnosti hygienizace, v původním znění vyhlášky bylo ověření prováděno dle § 50. Novelizace nastavila podmínky v § 57 vyhlášky samostatně, nicméně se tyto nově nastavené podmínky od původních požadavků na postup úpravy u biologicky rozložitelných odpadů nijak neliší.
  • v § 61, kde jsou nově uvedeny podmínky pro aplikaci upravených kalů na zemědělskou půdu.
  • v § 79, kde je posunut termín zákazu skládkování vybraných nebezpečných odpadů až do konce roku 2025, současně jsou nové změny v bodě C přílohy č. 4 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., kde jsou uvedeny nebezpečné odpady, které je zakázáno ukládat na skládku.
  • v § 80 ve vedení odpadové evidence a podávání hlášení o produkci a nakládání s odpady. Novela posouvá termín pro přechod na nová pravidla v průběžné evidenci odpadů, a to až do konce roku 2024. Do té doby se evidence a roční hlášení podává podle požadavků vyhlášky č. 383/2001 Sb., nikoliv dle vyhlášky č. 273/2021 Sb.
  • v § 83 u recyklovaných stavebních a demoličních odpadů, kdy došlo u vyjasnění přechodných pravidel mezi odpadem a neodpadem.
  • v příloze č. 5 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., která stanovuje kritéria pro využívání odpadů k zasypávání. Změny se týkají limitních hodnotách pro tento druh odpadu, kdy došlo k opravení limitů obsahu benzo(a)pyrenu a celkového obsahu polyaromatických uhlovodíků v odpadech.
  • v příloze č. 7 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., kdy je v tabulce č. 7.1 uveden podíl odpadu vznikajícího při úpravě odděleně soustřeďovaných recyklovatelných komunálních odpadů, který může být spalován v zařízení na energetické využití. Nově přináší novela navýšení podílu plastových výmětů z 40 % na 45 %. Období, ve kterém toto navýšení platí je mezi roky 2023 a 2024. Důvodem tohoto navýšení je aktuální energetická krize a problémy, které jsou s odbytem na trhu s druhotnými surovinami.

Více informací zde:

Vyhláška č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství. Vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady – aktuální znění. Případně pak Důvodová zpráva ze dne 21.10.2022 k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství.

Komentář ENVISYS:

Novela vyhlášky č. 273/2021 Sb. začala platit k 01.01.2023 a ruší, případně pak jinak upravuje plnění řady nových povinností a omezení, které by jinak vešla začátkem roku 2023 v platnost, díky vyhlášce č. 273/2021 Sb. Změn je celá řada a je tedy obtížné na ně souhrnně reagovat napříč spektrem našich zákazníků. Pokud byste tedy měli jakékoliv dotazy ohledně této novelizace, neváhejte se na nás obrátit.

NAŠI ZÁKAZNÍCI