Zásady ochrany osobních údajů

Účel dokumentu a ochrana osobních údajů

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, jsou spravovány společností ENVISYS s.r.o. (dále jen Společností). Ve Společnosti dbáme na ochranu Vašich osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Tato část webových stránek obsahuje zejména informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. To se může lišit v závislosti na Vašem vztahu se Společnosti (např. jste-li dodavatel, zákazník, návštěva nebo uchazeč o zaměstnání).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

ENVISYS s.r.o., 620 00 Brno, Myslivecká 474/41, Tuřany, IČO: 25542800

(dále jen Společnost). Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: envisys@envisys.cz, nebo telefonním čísle +420 777 617 441.

Kategorie osobních údajů

V rámci činností Společnosti zpracováváme různé kategorie osobních údajů. Největší část osobních údajů, které zpracováváme o našich zákaznících, dodavatelích a jiných třetích stranách, vedeme v souvislosti s nabídkou, poskytováním a zajištěním našich služeb a produktů. Jedná se především o kategorie:

 • Adresní a identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození);
 • Kontaktní údaje (např. telefon, adresa, email);
 • Platební údaje (např. číslo účtu)
 • Údaje o jiné osobě.

Účely zpracování

Osobní údaje zpracováváme především za níže uvedenými účely:

 1. Výkon obchodní činnosti a činností z ní vyplývajících. Výkon těchto činností zahrnuje:
 2. Jednání o smluvním vztahu, které se týká kromě samotného uzavření smlouvy i přípravy kalkulací, nabídek a návrhů řešení;
 3. Zjišťování potřeb a požadavků zákazníka;
 4. Správu smluvního kontraktu a ukončení smlouvy;
 5. Plnění závazků ze smlouvy.
 6. Plnění požadavků státních a jiných orgánů a plnění zákonných povinností vyplývajících z právních předpisů;
 7. Ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti;
 8. Vnitřní administrativní potřeby Společnosti;
 9. Vznik, správa a ukončení vztahů se zprostředkovateli a obchodními partnery.

Právní základy zpracování

Společnost vždy zpracovává takto požadované a získané osobní údaje pouze k vymezeným účelům zpracování na základě příslušných právních základů zpracování a to:

 • Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
 • Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů

Společnost nezpracovává žádné osobní údaje pro účely oprávněného zájmu.

Zpracování na základě souhlasu subjektu údajů

Společnost nezpracovává žádné osobní údaje na základě souhlasu od subjektu údajů.

Sdílení osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků a třetích stran využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu.

Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby (účetnictví), kontrolními a auditorskými společnostmi, poskytovateli služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (právní poradenství, správa pohledávek apod.) a orgány státní správy a samosprávy.

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme (mimo orgánů státní správy a samosprávy), aby zpracovávali Vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

Osobní údaje zpracováváme pouze v rámci EU tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a odpovídající ochrana.

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zákazníků a třetích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo, abychom:

 • Vám na Vaši žádost poskytli informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, a další informace o tomto zpracování, včetně kopie zpracovávaných osobních údajů (tzv. právo na přístup);
 • na Vaši žádost provedli opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů;
 • vymazali Vaše osobní údaje z našich systémů, pokud:
  • je už nepotřebujeme pro další zpracování,
  • jste oprávněně vznesl námitku proti jejich zpracování,
  • byly zpracovány nezákonně nebo
  • musí být vymazány podle právních předpisů;
 • omezili zpracování Vašich osobních údajů (např. pokud tvrdíte, že je zpracování nezákonné a my ověřujeme pravdivost takového tvrzení, nebo po dobu, než bude vyřešena Vaše námitka proti zpracování);

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud chcete kterékoli z těchto práv uplatnit, ozvěte se nám na výše uvedený e-mail nebo korespondenční adresu.

Budeme Vám také oznamovat případné porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, pokud takové porušení představuje vysoké riziko pro Vaše práva a povinnosti.

Máte také právo obrátit se se svou stížností nebo podnětem na Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací, kontakt: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n.

NAŠI ZÁKAZNÍCI