Protikorupční management

V každé větší organizaci jednou vyvstane otázka, zdali je všechno po finanční stránce v pořádku. Běžně se provede audit účetnictví, dokáže však odhalit úplatkářství a korupci? A když je úplatkářství zjištěno, jak mu do budoucna předejít?

Řešení

Je vám zřejmě jasné, že prevenci úplatkářství a korupce bude nutné řešit systémově. Nejprve je nutné provést analýzu:

  1. Určit procesy související s finančními toky nebo dary
  2. Vyhodnotit pravděpodobnost úplatkářství v daných procesech
  3. Nastavit opatření

V obecnosti lze říci, že jakékoliv zvýšení transparentnosti snižuje šanci korupce. Mezi systémová opatření poté kategoricky patří:

  1. Organizační, tedy definování politik, procesů a proškolení o celé tématice.
  2. Řídicí, tedy zavedení procesů omezujících úplatkářství – např. úrovňové schvalování
  3. Kontrola, tedy provádění interních auditů a přezkoumání shody

Systematiku tedy můžete mít zavedenou, jak však zákazník ověří, že je systematika správně zavedena, udržována a dodržována?

Certifikace

Mezinárodním standardem pro předcházení, odhalování a řešení úplatkářství je ISO 37001, který uvádí řadu aplikovatelných opatření. Po certifikaci je pak zřejmý závazek organizace v boji proti úplatkářství a korupci, tedy i v touze organizace zvyšovat úroveň společenské odpovědnosti.

Závěr

Nehledě na skutečnost, jestli se člověk již setkal s nabídkou korupce, vždy je taková nabídky pokušením a zkouškou. Po zavedení systematiky se však téměř vytrácí otázka: „Nebere někdo úplatky?“ I proto pomáháme se zaváděním systematiky dle ISO 37001.

NAŠI ZÁKAZNÍCI