Změna legislativy v oblasti vyhrazených technických zařízení

Elektřina | Legislativa | Plyn | Požadavky | Provoz | Revize | Tlak | Vyhrazená technická zařízení | Zdvih | Způsobilost

Dne 1. 7. 2022 nabyl účinnost zákon č. 250/2021 Sb. bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Zákon vymezuje působnost Státního úřadu inspekce práce, co by orgánu státního dozoru a Technické inspekce ČR jako pověřené organizace.

Oprávnění k činnostem na VTZ:

Činnosti na vyhrazených technických zařízeních (montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny) mohou realizovat právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění. Výkon těchto činností musí být zajištěn pouze odborně způsobilými fyzickými osobami pro danou činnost.

Revizi smí provádět výhradně revizní technik, který je držitelem osvědčení v rozsahu odpovídajícím revidovanému vyhrazenému technickému zařízení. Provádí-li revizní technik revizi jako živnost, musí být též držitelem oprávnění.

Prověření odborné způsobilosti právnických osob či podnikajících fyzických osob a vydání oprávnění zajišťuje pověřená organizace (TIČR). Pověřená organizace je povinna vést veřejně dostupnou evidenci právnických osob a podnikajících fyzických osob, které získaly oprávnění, a evidenci revizních techniků.

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána.

Povinnosti provozovatele VTZ:

Provozovatel je povinen zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení používáno pouze, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu. Za stav ohrožující bezpečnost práce a provozu vyhrazeného technického zařízení se považuje:

K zákonu č. 250/2021 Sb. jsou vydány tyto prováděcí právní předpisy:

Vyhrazená technická zařízení elektrická

Vyhrazenými elektrickými zařízeními jsou zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob:

Vyhrazenými elektrickými zařízeními nejsou:

Odborné způsobilosti osob:

Pro zajištění bezpečného provozu a bezpečnou práci na vyhrazených elektrických zařízení je stanovena povinnost určit fyzickou osobu odpovědnou za elektrické zařízení a základě písemného pověření vydaného v listinné nebo elektronické podobě právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, která vyhrazené elektrické zařízení provozuje.

K povinnostem odpovědné osoby mimo jiné patří stanovení pravidel při výkonu jednotlivých činností na zařízení a organizaci nebo uspořádání místa výkonu těchto činností. Odpovědná osoba musí splňovat minimálně kvalifikaci vedoucího elektrotechnika dle §7 NV. č. 194/2022 Sb.

Způsobilost k výkonu obsluhy a práce na elektrických zařízeních je rozlišena:

Za činnost na elektrickém zařízení vyžadující odbornou způsobilost se nepovažuje obsluha elektrického zařízení malého a nízkého napětí – osoby školené (seznámené).

Požadavky na provoz VTZ:

Pro provoz elektrických zařízení musí být zpracován řád prohlídek, údržby a revizí vyhrazeného elektrického zařízení, který stanoví:

Řád prohlídek, údržby a revizí může být součástí řádu preventivní údržby, pokud byl pro vyhrazené elektrické zařízení vydán. 

Minimálními požadavky na bezpečnost při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních se rozumí:

Požadavky na provádění revizí VTZ:

Nejdelší lhůty pravidelných revizí:

Pravidelná revize musí být provedena v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby provedení poslední revize. Netýká se lhůt nepřesahujících délku jednoho roku.

Provozovatelé, kteří mají zpracován řád preventivní údržby, kdy pravidelnými kontrolami a údržbou je zajišťována minimalizace rizik souvisejících s provozem elektrických zařízení, mohou ve svém řádu preventivní údržby stanovit lhůty pravidelných revizí až dvojnásobné.

Na všech zařízeních LPS (lightning protection systém = systém ochrany před bleskem) je nutno provést nejméně jednou ročně vizuální kontrolu, kterou se ověří, že LPS není viditelně poškozen. LPS u objektů s rizikem způsobovaným výbušnými materiály musí být vizuálně kontrolován nejméně jednou za 6 měsíců a úplná revize musí být provedena jednou ročně.

Vyhrazené elektrické zařízení, pro které nestanovuje tato příloha lhůtu, je revidováno podle lhůt, které jsou stanoveny v jiných právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Odborně způsobilou osobou pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba s vydaným oprávněním.

Vyhrazená technická zařízení plynová

Vyhrazená plynová zařízení se zařazují jako zařízení pro:

Vyhrazená plynová zařízení se dle nařízení vlády rozdělují do I. a II. třídy.

Odborné způsobilosti osob:

Provozovatel při uvedení vyhrazeného plynového zařízení do provozu je povinen jmenovat osobu odpovědnou za provoz tohoto zařízení a zajistit její zaškolení s ověřením znalostí.

Provozovatel vyhrazeného plynového zařízení je povinen určit osoby k obsluze a kontrolám plynových zařízení a zajistit jejich seznámení, včetně ověření znalostí právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP.

Odborně způsobilá osoba k obsluze vyhrazeného plynového zařízení absolvuje pravidelné ověření znalostí v rozsahu vykonávaných činností při obsluze. Osnovu zaškolení a délku odborné praxe určí provozovatel vyhrazeného plynového zařízení ve spolupráci s revizním technikem, a to s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy vyhrazeného plynového zařízení.

Ověřování znalostí obsluhy se provádí u vyhrazených plynových zařízení I. třídy nejméně 1x za 3 roky, u vyhrazených plynových zařízení II. třídy nejméně 1x za 5 let. Ověřování znalostí obsluhy vyhrazeného plynového zařízení provádí revizní technik s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních pro danou skupinu a podskupinu. O výsledku ověření znalostí obsluhy musí být učiněn písemný záznam.

Ověřování znalostí revizním technikem se nepožadují pro obsluhu vyhrazeného plynového zařízení vykonávající činnosti na zařízení pro rozvod plynů s tlakem nepřesahujícím 0,05 baru a se spotřebiči s jednotlivými tepelnými výkony nižšími než 50 kW, s výjimkou průmyslových tepelných zařízení, a pro manipulaci s plnicí koncovkou. Manipulace s plnicí koncovkou při plnění plynů do dopravních prostředků se nepovažuje za obsluhu vyhrazeného plynového zařízení, ale za činnost prováděnou poučeným uživatelem.

Jde-li o provádění kontroly vyhrazeného plynového zařízení externí osobou, považuje se za odborně způsobilou osobu:

Požadavky na provoz VTZ:

Provozovatel vyhrazeného plynového zařízení je po dobu jeho provozu povinen zajistit bezpečný a spolehlivý provoz zařízení tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí, a provádění všech činností na vyhrazeném plynovém zařízení v rozsahu a termínech stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Provozovatel vyhrazeného plynového zařízení:

Provádění kontrol a revizí VTZ:

Kontrolu vyhrazeného plynového zařízení je nutno provádět nejméně 1x ročně. Provozní revize vyhrazeného plynového zařízení se provádí nejméně 1x za 3 roky. Provozní revize se provede do konce kalendářního měsíce, ve kterém uplyne její lhůta.

O provedené kontrole je nutno vypracovat záznam obsahující předepsané údaje. Kontrola musí být provedena do konce kalendářního měsíce, ve které uplyne její lhůta. Kontroly se lhůtou 3 měsíce nebo kratší musí být provedeny nejpozději v poslední den lhůty. Provozovatel je povinen vypracovat harmonogram revizí a kontrol na období 6 let a jeho obsahem jsou konkrétní termíny provedení revizí a kontrol. Harmonogram se průběžně vyhodnocuje a aktualizuje.

Vyhrazená technická zařízení plynová

Vyhrazenými tlakovými zařízeními jsou tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to:

Odborné způsobilosti osob:

Před uvedením zařízení do provozu je provozovatel povinen určit osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného tlakového zařízení nebo jeho sestav. Provozovatel odpovídá za seznámení osoby odpovědné s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení. Provozovatel může určit i více odpovědných osob za provoz se stanovenými povinnostmi ve vztahu k jednotlivým druhům a rozsahu vyhrazených tlakových zařízení.

Tlakovou nádobu smí samostatně obsluhovat pouze fyzická osoba, která byla řádně seznámena s předpisy a příslušnými pokyny, prakticky zacvičena v obsluze tlakových nádob a přezkoušena. O zacvičení a přezkoušení znalostí musí být proveden zápis podepsaný zkušebním orgánem, kterým je revizní technik nebo osoba odpovědná za provoz tlakových nádob, a fyzickou osobou, která obsluhuje tlakovou nádobu. Provozovatel ověřuje znalosti zaměstnanců pověřených obsluhou tlakových nádob opakovaným přezkušováním, nejméně jedenkrát za 3 roky. O výsledku přezkoušení se provede záznam, který musí být uschován do příštího přezkoušení.

Požadavky na provoz VTZ:

Provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení je povinen provést opatření nezbytná k zajištění toho, aby po celou dobu provozu bylo vyhrazené tlakové zařízení udržováno ve stavu splňujícím příslušné požadavky.

Provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení je povinen zajistit:

Provádění kontrol a revizí VTZ:

Provozovatel je povinen písemně stanovit rozpis revizí a zkoušek vyhrazeného tlakového zařízení v plánu revizí a zkoušek s přihlédnutím k podmínkám uvedeným v dokumentaci dodavatele, provozní tekutině a provozním podmínkám.

Lhůty nesmí být delší, než níže uvedené periody:

Provádět montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, včetně periodických zkoušek nádob na plyny, mohou jen právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění podle zákona odpovídajícího druhu a rozsahu prováděných činností. Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, včetně periodických zkoušek nádob na plyny, mohou provádět jen revizní technici podle druhu a rozsahu osvědčení o odborné způsobilosti.

Vyhrazená technická zařízení zdvihová

Vyhrazenými zdvihacími zařízeními jsou:

Odborné způsobilosti osob:

Provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení je povinen určit pověřenou osobu odpovídající za provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení a jednající na základě písemného pověření za provozovatele a zajistí její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Osoba pověřená obsluhou vyhrazených technických zařízení musí být řádně zaškolena a absolvovat praktický zácvik v rozsahu stanoveném místním provozním předpisem. Rozsah a četnost školení písemně stanoví provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení. Školení a praktický zácvik obsluhy vyhrazených zdvihacích zařízení nebo k vázání břemen, s výjimkou výtahu pro dopravu osob nebo osob a nákladu, je vyžadován pod dozorem kvalifikované osoby provozovatele zařízení. Kvalifikovanou osobou pro školení a zácvik je obsluha zařízení nebo vazač břemen.

Odborná způsobilost k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení nebo k vázání břemen se po absolvování školení a praktického zácviku provozovatelem prověřuje zkouškou z odborné způsobilosti. Zkouška z odborné způsobilosti k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení (jeřáby a zdvihadla) a vazače břemen se koná před zkušební komisí, která se skládá z předsedy a nejméně dvou dalších členů. Předsedou komise je revizní technik s osvědčením pro příslušný druh a rozsah vyhrazeného zdvihacího zařízení. O zkoušce se sepisuje zápis. Ověřování znalostí obsluhy vyhrazeného zdvihacího zařízení anebo vázání břemen se provádí přezkoušením v rámci opakovaného školení nejpozději jednou za 2 roky.

Požadavky na provoz VTZ:

Provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení:

U jeřábů a zdvihadel s motorickým pohonem, které jsou považovány za vyhrazená technická zařízení zajistí provozovatel před jejich použitím zpracování systému bezpečné práce. Se systémem bezpečné práce musí být prokazatelně řádně seznámeny všechny zúčastněné subjekty.

Provádění kontrol a revizí VTZ:

U jeřábů a zdvihadel se revize a zkoušky provádějí ve lhůtách uvedených v tabulce:

U věžových, mobilních, nakládacích a lanových jeřábů je lhůta revizí 1 rok a zkoušek 2 roky. U těchto jeřábů starších 14 let se provádí pouze zkouška ve lhůtě jednou za rok.

U stohovacích jeřábů, kde se stanoviště obsluhy pohybuje svisle spolu s břemenem, se provádějí revize jednou za rok, zkoušky jednou za 2 roky.

Denní kontrola se provádí na začátku každé pracovní směny před použitím vyhrazeného zdvihacího zařízení.

V mezidobí revizí a zkoušek se provádí kontrola v intervalech 3 měsíců kontrola.

Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních.

NAŠI ZÁKAZNÍCI