Nová vyhláška ke klimatizacím

Upřesňující informace k vyhlášce č. 284/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání.

V zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, je dle ust. § 6a uvedena pro vlastníka budovy povinnost kontroly systémů vytápění a systému klimatizace se jmenovitým výkonem nad 70 kW. Dříve byly prováděcími předpisy tohoto zákona vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie a vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů. Obě tyto vyhlášky byly během roku 2022 zrušeny a nahrazeny jak vyhláškou č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (účinnost od 01.03.2022), tak již zmiňovanou vyhláškou č. 284/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání (účinnost od 15.10.2022). V souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., nejsou již předmětem kontroly systémy klimatizace, které mají nainstalovaný automatizační a řídící systém, na rozdíl od původní vyhlášky.

Povinnost kontroly těchto systému se tedy vztahuje na firmy, které po sečtení všech jmenovitých výkonů systému klimatizací, případně pak systémů vytápění, přesáhnou hranici 70 kW.

V ust. § 3 vyhlášky č. 284/2022 Sb., je uveden způsob pro určení jmenovitého výkonu provozovaného systému klimatizace. Ten se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů chladu, které jsou součástí budovy. Dle ust. § 3 vyhlášky č. 38/2022 Sb., je to pak součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií.

Komentář Envisys

U různých zařízení, jako jsou například výše zmiňované zdroje chladu, ale také zdroje tepla (systémy vytápění a kombinované systémy vytápění a větrání), je zapotřebí dodržovat kontroly těchto zařízení, ale také kontroly spojené s jejich systémy a dílčími částmi. Právní předpisy stanovují řádné provozování, udržování a opravy těchto zařízení, to můžeme tedy chápat jako zákonný požadavek na pravidelnou údržbu těchto zařízení (servis). Tento požadavek může být kombinován společně se záručními nároky jednotlivých výrobců zařízení. Další povinnosti spojené s těmito zařízeními jsou například kontroly spalinových cest a komínu, nebo kontroly těsnosti chladících medií a další. V návaznosti na řešenou vyhlášku č. 284/2022 Sb. a vyhlášku 38/202 Sb. by měly být provozované systémy klimatizace a kombinované systémy klimatizace a větrání společně s provozovanými systémy vytápění a kombinované systémy vytápění a větrání podrobeny kontrole těchto systémů nejméně jednou za 5 let.

NAŠI ZÁKAZNÍCI