Zákon o ochraně oznamovatelů

Zákon o ochraně oznamovatelů, který vstoupil v platnost 1. srpna 2023, přináší nové povinnosti pro firmy a organizace s více než 50 zaměstnanci (do čehož se započítávají i osoby pracující na částečný úvazek nebo dohody). Tyto povinnosti se týkají zřízení a provozování vnitřního oznamovacího systému, který umožní zaměstnancům a dalším osobám podávat oznámení o možném protiprávním jednání u jejich zaměstnavatele nebo jiné osoby, se kterou jsou v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Credit: Mykyta Dolmatov/iStockphoto/Getty Images

Jaké jsou hlavní cíle a přínosy zákona o ochraně oznamovatelů?

Zákon naplňuje požadavky předpisu Evropské unie, který stanoví minimální standardy pro ochranu oznamovatelů v rámci Evropské unie. Podle zákona o ochraně oznamovatelů jsou firmy a organizace s více než 50 zaměstnanci povinny:

  • Zřídit bezpečný oznamovací kanál, který umožňuje posílat oznámení o porušení předpisů v oblastech vymezených zákonem. Oznamovací kanál může být například webový formulář, telefonní linka, emailová adresa nebo aplikace. Můžete také využít služeb externích poskytovatelů, kteří vám zajistí technické řešení a ochranu dat.
  • Chránit oznamovatele před jakýmikoliv odvetnými opatřeními, jako jsou propuštění, šikana, diskriminace nebo snížení platu. Musíte zajistit, aby identita oznamovatele byla zachována v utajení a aby byl informován o přijetí a vyřízení jeho oznámení.
  • Na oznámení reagovat a vyšetřit ho v zákonem stanovených lhůtách.
  • Určit příslušnou osobu, která bude oznámení řešit a která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná. Příslušná osoba může být interní nebo externí. Musíte také vést zabezpečený systém pro archivaci jednotlivých oznámení ze všech zdrojů.
  • Na webu nebo úvodní stránce oznamovacího kanálu uvést všechny důležité informace, jako jsou důvody a cíle oznamování, postup oznamování, možnost anonymního odeslání oznámení, ochrana osobních údajů a práva oznamovatele.
  • Informovat zaměstnance a další osoby o existenci a fungování vnitřního oznamovacího systému.
  • Vést evidenci oznámení a jejich vyřizování.
  • Podávat ministerstvu spravedlnosti pravidelné zprávy o počtu a obsahu oznámení a jejich vyřizování.

Jak se mohou firmy a organizace připravit na plnění povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů?

Pokud si přejete nastavit interní systém ochrany oznamovatelů, kontaktujte prosím naší společnost a rádi Vám pomůžeme se zorientovat a nastavit efektivní systém tak, aby splňoval všechny požadavky.

NAŠI ZÁKAZNÍCI