Změna legislativy týkající poskytování OOPP zaměstnancům

Od 1. 11. 2021 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, které ruší dosavadní nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. nepřináší žádné zásadní změny, avšak upřesňuje některé dotčené skutečnosti.

Nové nařízení vlády zdůrazňuje prokazatelnost seznámení zaměstnanců s použitím OOPP. Dále je upřesněna oblast výměny OOPP, jestliže u původního skončila jeho výrobcem stanovená životnost, ztratil svoje funkční vlastnosti nebo účinnost proti vyskytujícím se rizikům anebo jeho používání představuje další riziko.

Rovněž je upřesněno poskytování mycích a čisticích prostředků. V případě, že je mycí nebo čisticí prostředek trvale dostupný v sanitárních zařízeních pracoviště, není nutno tyto prostředky poskytovat zaměstnancům individuálně. To však neplatí pro textilní ručníky poskytované zaměstnancům, kteří vykonávají práci velmi nečistou. V tomto případě je nezbytné poskytovat zaměstnancům textilní ručníky individuálně vždy, a to nejméně dva kusy ročně.

Významnější změny zaznamenaly přílohy:

Příloha č. 1 – Tabulka pro výběr OOPP na základě vyhodnocení rizik (příklady rizik a částí těla a orgánů). Nově jsou lépe a přesněji specifikovány skupiny riziky BOZP.

Příloha č. 2 – Jednotlivé typy osobních ochranných prostředků. OOPP jsou lépe rozděleny do skupin podle rizik, proti kterým zajišťují ochranu.

Příloha č. 3 – Příklady činností a odvětví a obory činnosti, které mohou vyžadovat ve vztahu k rizikům a na základě jejich vyhodnocení poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků. Tato příloha je oproti předchozí verzi změněná nejvíce, kromě prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP, jsou zde uvedena rovněž rizika, proti kterým mají OOPP chránit.

Příloha č. 4 – Druhy prací z hlediska znečištění a doporučená množství mycích a čisticích prostředků. Uvedená příloha je beze změn.

NAŠI ZÁKAZNÍCI