Změna legislativy v oblasti vyhrazených technických zařízení

Elektřina | Legislativa | Plyn | Požadavky | Provoz | Revize | Tlak | Vyhrazená technická zařízení | Zdvih | Způsobilost

Dne 1. 7. 2022 nabyl účinnost zákon č. 250/2021 Sb. bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Zákon vymezuje působnost Státního úřadu inspekce práce, co by orgánu státního dozoru a Technické inspekce ČR jako pověřené organizace.

Oprávnění k činnostem na VTZ:

Činnosti na vyhrazených technických zařízeních (montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny) mohou realizovat právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění. Výkon těchto činností musí být zajištěn pouze odborně způsobilými fyzickými osobami pro danou činnost.

Revizi smí provádět výhradně revizní technik, který je držitelem osvědčení v rozsahu odpovídajícím revidovanému vyhrazenému technickému zařízení. Provádí-li revizní technik revizi jako živnost, musí být též držitelem oprávnění.

Prověření odborné způsobilosti právnických osob či podnikajících fyzických osob a vydání oprávnění zajišťuje pověřená organizace (TIČR). Pověřená organizace je povinna vést veřejně dostupnou evidenci právnických osob a podnikajících fyzických osob, které získaly oprávnění, a evidenci revizních techniků.

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána.

Povinnosti provozovatele VTZ:

Provozovatel je povinen zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení používáno pouze, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu. Za stav ohrožující bezpečnost práce a provozu vyhrazeného technického zařízení se považuje:

 • provoz vyhrazeného technického zařízení, u něhož není doložena zpráva o provedené revizi, která byla provedena ve stanovených lhůtách a v rozsahu, nebo není doložen ve stanovených případech souhlas vydaný pověřenou organizací, že předmětné zařízení je schopno bezpečného provozu,
 • provoz vyhrazeného technického zařízení v rozporu s průvodní nebo provozní dokumentací,
 • chybí-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení, pokud byla vydána.

K zákonu č. 250/2021 Sb. jsou vydány tyto prováděcí právní předpisy:

 • Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.
 • Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.
 • Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.
 • Nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.
 • Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Vyhrazená technická zařízení elektrická

Vyhrazenými elektrickými zařízeními jsou zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob:

 • elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií,
 • zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Vyhrazenými elektrickými zařízeními nejsou:

 • ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti,
 • prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,
 • zdravotnické elektrické přístroje,
 • elektrické zařízení strojního zařízení, které je považováno za výrobek podle jiného právního předpisu,
 • elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů.

Odborné způsobilosti osob:

Pro zajištění bezpečného provozu a bezpečnou práci na vyhrazených elektrických zařízení je stanovena povinnost určit fyzickou osobu odpovědnou za elektrické zařízení a základě písemného pověření vydaného v listinné nebo elektronické podobě právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, která vyhrazené elektrické zařízení provozuje.

K povinnostem odpovědné osoby mimo jiné patří stanovení pravidel při výkonu jednotlivých činností na zařízení a organizaci nebo uspořádání místa výkonu těchto činností. Odpovědná osoba musí splňovat minimálně kvalifikaci vedoucího elektrotechnika dle §7 NV. č. 194/2022 Sb.

Způsobilost k výkonu obsluhy a práce na elektrických zařízeních je rozlišena:

 • Osoby znalé – nutno odborné vzdělání v elektrotechnickém oboru či jiná příslušné kvalifikace, doklad o odborné způsobilosti má platnost 3 roky.
 • Osoby poučené – doklad o provedení poučení má platnost nejdéle 3 roky.
 • Osoby školené (seznámené), které nejsou znalé ani poučené a jsou školené ve smyslu BOZP a požadavků zákoníku práce.

Za činnost na elektrickém zařízení vyžadující odbornou způsobilost se nepovažuje obsluha elektrického zařízení malého a nízkého napětí – osoby školené (seznámené).

Požadavky na provoz VTZ:

Pro provoz elektrických zařízení musí být zpracován řád prohlídek, údržby a revizí vyhrazeného elektrického zařízení, který stanoví:

 • jednotlivé úkony prohlídek, zkoušek a údržby, včetně preventivní údržby, s přihlédnutím k požadavkům výrobce jednotlivých vyhrazených elektrických zařízení obsaženým v jejich průvodní dokumentaci, k právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k provozním podmínkám vyhrazených elektrických zařízení,
 • pravidelné intervaly provádění úkonů dle výše uvedeného bodu,
 • způsob evidence výsledků prohlídek, zkoušek, údržby a evidence zjištěných a odstraněných závad při provozu a údržbě vyhrazeného elektrického zařízení,
 • lhůty revizí.

Řád prohlídek, údržby a revizí může být součástí řádu preventivní údržby, pokud byl pro vyhrazené elektrické zařízení vydán. 

Minimálními požadavky na bezpečnost při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních se rozumí:

 • provozování vyhrazeného elektrického zařízení jen tehdy, pokud jsou činnostmi na tomto zařízení pověřovány pouze fyzické osoby odborně způsobilé v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, neurčil-li výrobce další požadavky na odbornou způsobilost s ohledem na rizika činnosti na tomto zařízení,
 • vyhodnocení elektrického rizika před zahájením práce na vyhrazeném elektrickém zařízení nebo jeho obsluhy, podle něhož musí být stanoveno, jak budou práce nebo obsluha vykonávány a jaká opatření budou pro zajištění bezpečnosti při těchto činnostech provedena,
 • školení každé fyzické osoby vykonávající činnosti na vyhrazeném elektrickém zařízení, s ním nebo v jeho blízkosti, o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně místních provozních bezpečnostních předpisů, týkajících se jejich činnosti,
 • stanovení vedoucího práce pro každou práci na vyhrazeném elektrickém zařízení, který má povinnost řádně zajistit danou činnost. Před zahájením dané práce se provede rozbor její složitosti, aby byla pro její výkon zvolena osoba s vhodnou odbornou způsobilostí. Vedoucího práce na vyhrazeném elektrickém zařízení může vykonávat pouze osoba znalá.

Požadavky na provádění revizí VTZ:

Nejdelší lhůty pravidelných revizí:

Pravidelná revize musí být provedena v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby provedení poslední revize. Netýká se lhůt nepřesahujících délku jednoho roku.

Provozovatelé, kteří mají zpracován řád preventivní údržby, kdy pravidelnými kontrolami a údržbou je zajišťována minimalizace rizik souvisejících s provozem elektrických zařízení, mohou ve svém řádu preventivní údržby stanovit lhůty pravidelných revizí až dvojnásobné.

Na všech zařízeních LPS (lightning protection systém = systém ochrany před bleskem) je nutno provést nejméně jednou ročně vizuální kontrolu, kterou se ověří, že LPS není viditelně poškozen. LPS u objektů s rizikem způsobovaným výbušnými materiály musí být vizuálně kontrolován nejméně jednou za 6 měsíců a úplná revize musí být provedena jednou ročně.

Vyhrazené elektrické zařízení, pro které nestanovuje tato příloha lhůtu, je revidováno podle lhůt, které jsou stanoveny v jiných právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Odborně způsobilou osobou pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba s vydaným oprávněním.

Vyhrazená technická zařízení plynová

Vyhrazená plynová zařízení se zařazují jako zařízení pro:

 • výrobu a úpravu plynů do skupiny A,
 • skladování plynů do skupiny B,
 • plnění nádob plyny, tlakové stanice, zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel plyny do skupiny C,
 • zkapalňování a odpařování plynů do skupiny D,
 • zvyšování a snižování tlaku plynů do skupiny E,
 • rozvod plynů do skupiny F,
 • spotřebu plynů spalováním včetně stabilních plynových motorů ve strojovnách nebo v kotelnách do skupiny G,
 • vypouštění hasebních plynů do skupiny H.

Vyhrazená plynová zařízení se dle nařízení vlády rozdělují do I. a II. třídy.

Odborné způsobilosti osob:

Provozovatel při uvedení vyhrazeného plynového zařízení do provozu je povinen jmenovat osobu odpovědnou za provoz tohoto zařízení a zajistit její zaškolení s ověřením znalostí.

Provozovatel vyhrazeného plynového zařízení je povinen určit osoby k obsluze a kontrolám plynových zařízení a zajistit jejich seznámení, včetně ověření znalostí právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP.

Odborně způsobilá osoba k obsluze vyhrazeného plynového zařízení absolvuje pravidelné ověření znalostí v rozsahu vykonávaných činností při obsluze. Osnovu zaškolení a délku odborné praxe určí provozovatel vyhrazeného plynového zařízení ve spolupráci s revizním technikem, a to s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy vyhrazeného plynového zařízení.

Ověřování znalostí obsluhy se provádí u vyhrazených plynových zařízení I. třídy nejméně 1x za 3 roky, u vyhrazených plynových zařízení II. třídy nejméně 1x za 5 let. Ověřování znalostí obsluhy vyhrazeného plynového zařízení provádí revizní technik s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních pro danou skupinu a podskupinu. O výsledku ověření znalostí obsluhy musí být učiněn písemný záznam.

Ověřování znalostí revizním technikem se nepožadují pro obsluhu vyhrazeného plynového zařízení vykonávající činnosti na zařízení pro rozvod plynů s tlakem nepřesahujícím 0,05 baru a se spotřebiči s jednotlivými tepelnými výkony nižšími než 50 kW, s výjimkou průmyslových tepelných zařízení, a pro manipulaci s plnicí koncovkou. Manipulace s plnicí koncovkou při plnění plynů do dopravních prostředků se nepovažuje za obsluhu vyhrazeného plynového zařízení, ale za činnost prováděnou poučeným uživatelem.

Jde-li o provádění kontroly vyhrazeného plynového zařízení externí osobou, považuje se za odborně způsobilou osobu:

 • revizní technik,
 • zkušební technik, nebo
 • osoba s platným osvědčením k montáži a opravám vyhrazeného plynového zařízení s příslušným rozsahem k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních.

Požadavky na provoz VTZ:

Provozovatel vyhrazeného plynového zařízení je po dobu jeho provozu povinen zajistit bezpečný a spolehlivý provoz zařízení tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí, a provádění všech činností na vyhrazeném plynovém zařízení v rozsahu a termínech stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Provozovatel vyhrazeného plynového zařízení:

 • zajistí do 1 měsíce od uvedení vyhrazeného plynového zařízení do provozu vypracování místního provozního řádu v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zpracovaného pro konkrétní místní podmínky; místní provozní řád se nemusí vypracovat pro odběrná plynová zařízení pro rozvod plynu ke spotřebičům o jednotlivém tepelném výkonu nižším než 50 kW,
 • vede a uchovává předepsanou průvodní technickou dokumentaci, provozní dokumentaci a evidenci vyhrazeného plynového zařízení v rozsahu a za podmínek stanovených v právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • vede o provozu vyhrazeného plynového zařízení provozní deník, který obsahuje záznamy v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; provozní deník se nevede pro odběrná plynová zařízení pro rozvod plynu ke spotřebičům o jednotlivém tepelném výkonu nižším než 50 kW, s výjimkou kotelen,
 • zajistí provádění provozních revizí a kontrol vyhrazeného plynového zařízení ve lhůtách stanovených tímto nařízením,
 • uchovává provozní deník nejméně po dobu 10 let od provedení posledního záznamu,
 • uchovává doklady o provedené kontrole vyhrazeného plynového zařízení, o pravidelném servisu, údržbě a provedené provozní revizi po dobu 10 let, doklady o zkouškách provedených po dokončené montáži nebo rekonstrukci zařízení a výchozí revizi je nutno uchovat po celou dobu provozu zařízení,
 • zajistí, aby montáž a opravu, revize a zkoušku vyhrazených plynových zařízení vykonávaly jen právnické a podnikající fyzické osoby s oprávněním pro danou činnost podle zákona a obsluhu vyhrazených plynových zařízení jen odborně způsobilé fyzické osoby,
 • zajistí, aby ve stanovených případech zkoušky, revize, opravy, montáže a kontroly vyhrazeného plynového zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé, a ve stanovených případech jsou též držiteli osvědčení podle zákona,
 • zajistí realizaci nápravných opatření a odstranění závad stanovených revizemi nebo orgány státní správy na vyhrazených plynových zařízeních v průběhu jejich provozu,
 • zjišťuje, analyzuje a vyhodnocuje příčiny havárií a dalších závažných událostí, k nimž došlo na vyhrazeném plynovém zařízení, a provádí nápravná a preventivní opatření.

Provádění kontrol a revizí VTZ:

Kontrolu vyhrazeného plynového zařízení je nutno provádět nejméně 1x ročně. Provozní revize vyhrazeného plynového zařízení se provádí nejméně 1x za 3 roky. Provozní revize se provede do konce kalendářního měsíce, ve kterém uplyne její lhůta.

O provedené kontrole je nutno vypracovat záznam obsahující předepsané údaje. Kontrola musí být provedena do konce kalendářního měsíce, ve které uplyne její lhůta. Kontroly se lhůtou 3 měsíce nebo kratší musí být provedeny nejpozději v poslední den lhůty. Provozovatel je povinen vypracovat harmonogram revizí a kontrol na období 6 let a jeho obsahem jsou konkrétní termíny provedení revizí a kontrol. Harmonogram se průběžně vyhodnocuje a aktualizuje.

Vyhrazená technická zařízení plynová

Vyhrazenými tlakovými zařízeními jsou tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to:

 • parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny,
 • tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar, a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí,
 • nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž při teplotě + 50 °C je absolutní tlak par vyšší než 3 bary od zdroje na místo spotřeby.

Odborné způsobilosti osob:

Před uvedením zařízení do provozu je provozovatel povinen určit osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného tlakového zařízení nebo jeho sestav. Provozovatel odpovídá za seznámení osoby odpovědné s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení. Provozovatel může určit i více odpovědných osob za provoz se stanovenými povinnostmi ve vztahu k jednotlivým druhům a rozsahu vyhrazených tlakových zařízení.

Tlakovou nádobu smí samostatně obsluhovat pouze fyzická osoba, která byla řádně seznámena s předpisy a příslušnými pokyny, prakticky zacvičena v obsluze tlakových nádob a přezkoušena. O zacvičení a přezkoušení znalostí musí být proveden zápis podepsaný zkušebním orgánem, kterým je revizní technik nebo osoba odpovědná za provoz tlakových nádob, a fyzickou osobou, která obsluhuje tlakovou nádobu. Provozovatel ověřuje znalosti zaměstnanců pověřených obsluhou tlakových nádob opakovaným přezkušováním, nejméně jedenkrát za 3 roky. O výsledku přezkoušení se provede záznam, který musí být uschován do příštího přezkoušení.

Požadavky na provoz VTZ:

Provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení je povinen provést opatření nezbytná k zajištění toho, aby po celou dobu provozu bylo vyhrazené tlakové zařízení udržováno ve stavu splňujícím příslušné požadavky.

Provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení je povinen zajistit:

 • vedení evidence všech tlakových nádob a parních a kapalinových kotlů, jejich změn a spolehlivou úschovu a přístupnost jejich dokumentace,
 • zpracování místního provozního předpisu pro tlakové nádoby s pracovní tekutinou zařazenou do skupiny 1 a pro kotle do 1 měsíce od uvedení do provozu, u ostatních vyhrazených tlakových zařízení do 2 měsíců, v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly přístupné obsluze. Do zpracování místního provozního předpisu se provoz zajišťuje podle návodu výrobce nebo dodavatele,
 • provádění revizí a zkoušek podle stanoveného plánu v rámci plánovité údržby. Vedení záznamů o provozu vyhrazeného tlakového zařízení,
 • po dobu provozu kotle a tlakové nádoby úschovu dokumentace předávané výrobcem nebo dodavatelem, dokladů stanovujících lhůty revizí a zkoušek, včetně záznamů o revizích, opravách, zkouškách a prohlídkách, zápisů o prověření odborné způsobilosti k obsluze kotlů.

Provádění kontrol a revizí VTZ:

Provozovatel je povinen písemně stanovit rozpis revizí a zkoušek vyhrazeného tlakového zařízení v plánu revizí a zkoušek s přihlédnutím k podmínkám uvedeným v dokumentaci dodavatele, provozní tekutině a provozním podmínkám.

Lhůty nesmí být delší, než níže uvedené periody:

Provádět montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, včetně periodických zkoušek nádob na plyny, mohou jen právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění podle zákona odpovídajícího druhu a rozsahu prováděných činností. Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, včetně periodických zkoušek nádob na plyny, mohou provádět jen revizní technici podle druhu a rozsahu osvědčení o odborné způsobilosti.

Vyhrazená technická zařízení zdvihová

Vyhrazenými zdvihacími zařízeními jsou:

 • jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1000 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,
 • pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny,
 • výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu, o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m,
 • stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu,
 • regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny.

Odborné způsobilosti osob:

Provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení je povinen určit pověřenou osobu odpovídající za provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení a jednající na základě písemného pověření za provozovatele a zajistí její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Osoba pověřená obsluhou vyhrazených technických zařízení musí být řádně zaškolena a absolvovat praktický zácvik v rozsahu stanoveném místním provozním předpisem. Rozsah a četnost školení písemně stanoví provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení. Školení a praktický zácvik obsluhy vyhrazených zdvihacích zařízení nebo k vázání břemen, s výjimkou výtahu pro dopravu osob nebo osob a nákladu, je vyžadován pod dozorem kvalifikované osoby provozovatele zařízení. Kvalifikovanou osobou pro školení a zácvik je obsluha zařízení nebo vazač břemen.

Odborná způsobilost k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení nebo k vázání břemen se po absolvování školení a praktického zácviku provozovatelem prověřuje zkouškou z odborné způsobilosti. Zkouška z odborné způsobilosti k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení (jeřáby a zdvihadla) a vazače břemen se koná před zkušební komisí, která se skládá z předsedy a nejméně dvou dalších členů. Předsedou komise je revizní technik s osvědčením pro příslušný druh a rozsah vyhrazeného zdvihacího zařízení. O zkoušce se sepisuje zápis. Ověřování znalostí obsluhy vyhrazeného zdvihacího zařízení anebo vázání břemen se provádí přezkoušením v rámci opakovaného školení nejpozději jednou za 2 roky.

Požadavky na provoz VTZ:

Provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení:

 • udržuje vyhrazené zdvihací zařízení v takovém technickém stavu, aby byl zajištěn jeho bezpečný a spolehlivý provoz, v případě výskytu nebezpečných situací přímo ohrožujících zdraví zúčastněných osob bezprostředně vyřadí vyhrazené zdvihací zařízení z provozu,
 • zajistí průvodní dokumentaci u výrobce nebo dodavatele zařízení, pokud výrobce nebo dodavatel zanikl a nemá právního nástupce, stanoví požadavky pro bezpečný provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení místním provozním předpisem,
 • udržuje průvodní dokumentaci a vede o provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení záznamy do provozního deníku v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • zajistí podmínky pro provádění prohlídek, kontrol, revizí a zkoušek na vyhrazeném zdvihacím zařízení a jejich řádné vykonání ve stanovených lhůtách.

U jeřábů a zdvihadel s motorickým pohonem, které jsou považovány za vyhrazená technická zařízení zajistí provozovatel před jejich použitím zpracování systému bezpečné práce. Se systémem bezpečné práce musí být prokazatelně řádně seznámeny všechny zúčastněné subjekty.

Provádění kontrol a revizí VTZ:

U jeřábů a zdvihadel se revize a zkoušky provádějí ve lhůtách uvedených v tabulce:

U věžových, mobilních, nakládacích a lanových jeřábů je lhůta revizí 1 rok a zkoušek 2 roky. U těchto jeřábů starších 14 let se provádí pouze zkouška ve lhůtě jednou za rok.

U stohovacích jeřábů, kde se stanoviště obsluhy pohybuje svisle spolu s břemenem, se provádějí revize jednou za rok, zkoušky jednou za 2 roky.

Denní kontrola se provádí na začátku každé pracovní směny před použitím vyhrazeného zdvihacího zařízení.

V mezidobí revizí a zkoušek se provádí kontrola v intervalech 3 měsíců kontrola.

Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních.

NAŠI ZÁKAZNÍCI