Změna přílohy II nařízení REACH

Dne 26. 6. 2020 bylo zveřejněno v úředním věstníku EU:

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

Toto nařízení upravuje požadavky na sestavení bezpečnostních listů. Upravují se zejména oddíly: 1.1 (doplnění tzv. UFI kódů); 2.3; 3.1; 9.2; 11.2; 12.6 (nový pododdíl).

Novelizované znění se použije od 1. 1. 2021 pro nové bezpečnostní listy, staré bezpečnostní listy nutno změnit do 31. 12. 2022.

Kompletní znění nařízení je k dispozici na odkaze: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0878&from=EN

NAŠI ZÁKAZNÍCI