Změna třídění komunálního odpadu ve firmách

Od 29. června 2021 v souvislosti s novým zákonem o odpadech vešla v platnost část zákona týkající třídění komunálního odpadu. Jestliže zaměstnavatel (právnická osoba/podnikající fyzická osoba) umožňuje svým zaměstnancům, zákazníkům, návštěvníkům nebo klientům odkládání komunálního odpadu v rámci provozovny, musí zajistit místa pro oddělené soustřeďování odpadu, a to alespoň pro odpady papíru, plastů, skla, kovů a biologického odpadu.

Zaměstnavatel musí zajistit oddělené soustřeďování výše vyjmenovaných složek komunálního odpadu, které zaměstnancům běžně vznikají při konzumaci potravin a odpočinku převážně během pracovní pauzy. Jestliže v rámci objektu jsou zavedeny různé provozovny a zóny (výrobní, pracovní, klidová zóna) je možné shromažďovací prostředky umístit na ty provozovny, kde odpad reálně vzniká – především klidové zóny, jídelny, kuchyňky, šatny.

Pokud v provozovně zaměstnancům některé složky nevznikají (např. odpad živočišného původu či odpady kovů), musí toto zaměstnavatel v případě kontroly prokázat.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba může s rostlinnými zbytky nakládat v režimu předcházení vzniku odpadů, tedy zpracovat je ve svém kompostéru a vzniklý materiál využít pro úpravu svých zelených ploch, nebo rovněž může rostlinné zbytky předávat do komunitní kompostárny. V těchto případech se nejedná o odpad, materiál se nezařazuje do druhu odpadu a nevede se evidence.

Zajímavou alternativou se v posledních letech pro likvidaci rostlinných zbytků stalo vermikompostování. Vermikompostér je multifunkční nádoba určená ke kompostování zbytků potravin v domácnostech, školních třídách, na pracovištích firem a dalších podobných. Při vermikompostování se využívá schopnost žížal přeměňovat biologické zbytky na vysoce kvalitní organické hnojivo – vermikompost.

NAŠI ZÁKAZNÍCI