Změny chemického zákona v roce 2021

V souvislosti s novým zákonem o odpadech byl vydán také zákon č. 543/2020 Sb. Tento zákon ve své deváté části mění některá ustanovení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách. Poměrně v tichosti tedy byly zavedeny do národní legislativy nové povinnosti dané evropskými předpisy:

  • nařízením 1272/2008 (CLP): nový způsob oznamování nebezpečných směsí dle PŘÍLOHY VIII – Harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví a preventivních opatření. (§ 22, odst. 1,2,5 zákona 543/2020 Sb.)
  • směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/2008 o odpadech – poskytovat informace Agentuře ECHA o předmětech uváděných na trh EU obsahujících látku vzbuzující mimořádné obavy z Kandidátského seznamu (dále ,,SVHC“) prostřednictvím SCIP databáze. (§ 22, odst. 7 zákona 543/2020 Sb.)

Povinnost oznamovat nebezpečné směsi do ECHA Submission portalu – Portál oznámení toxikologickým střediskům (PCN) je termínově odstupňované dle toho, zda se směs uvádí na trh pro spotřebitelské a profesionální použití (povinnost platí od 1. 1. 2021) nebo pro průmyslové použití (povinnost platí od 1. 1. 2024). Oznamují se směsi, které jsou nebezpečné pro zdraví člověka nebo mají fyzikální rizika. Povinnost dodavatelů předmětů s obsahem SVHC látky na trh EU je oznámení těchto předmětů do databáze SCIP (Substance of Concern IProducts). Tato povinnost platí od 5. 1. 2021. Jedná se jak o jednoduché předměty, jako je těsnící kroužek, nebo šroub (s obsahem SVHC látky nad 0,1 hm. %), tak i o automobil, jízdní kolo, lednice a další velmi složité složené předměty.

Více na tomto odkaze.

NAŠI ZÁKAZNÍCI