Změny pro uživatele tepelného a chladicího systému

Nová vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.

Obsah vyhlášky

Dne 23.08.2023 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 243/2023 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech (do té doby účinná vyhláška č. 257/2012 Sb., byla ke dni 23.08.2023 zrušena).

Tato vyhláška byla vydána na základě novely č. 60/2023 Sb., zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech (dále jen zákon), která je účinná od 23.3.2023 a která komplexně upravila stávající zákon vč. povinností pro osoby provozující zařízení s regulovanými látkami nebo fluorovanými skleníkovými plyny.

Zákon navazuje na přímo použitelné předpisy EU a upravuje práva a povinnosti dle článku 3 odst. 4 nařízení EU č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (regulované látky) a dle čl. 2 odst. 1 nařízení EU č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.

Dle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 provozovatelé zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo větším v jiné než pěnové formě, zajistí u tohoto zařízení kontroly těsnosti.

Tyto kontroly těsnosti se u zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo větším, ale menším než 50 tun ekvivalentu CO2 provádějí nejméně jednou za 12 měsíců, nebo nejméně jednou za 24 měsíců, pokud je na zařízení instalován systém detekce úniků.

Provozovatel zařízení, který vede a uchovává záznamy podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, je dle § 4 zákona povinen je vést a uchovávat v souladu s požadavky stanovenými prováděcím právním předpisem (nová vyhláška).

Nová vyhláška v § 3 upravuje tyto požadavky na způsob vedení a uchování záznamů podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014.

NAŠI ZÁKAZNÍCI