Povinnost hlášení odebírané podzemní a povrchové vody

Od začátku roku 2022 platí povinnost pro všechny firmy, které odebírají podzemní (ze studny či vrtu) nebo povrchové vody (z vodního toku) měřit množství takto odebrané vody a následně tyto údaje předávat příslušnému správci povodí přes ISPOP. Uvedené se týká všech, kteří mají v povolení (rozuměj Rozhodnutí vodoprávního úřadu) k nakládání s vodami odběr > 1000 m3/rok nebo 100 m3/měsíc. Uvedená povinnost je dána § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon.

Praktický příklad: firma XY odebírá podzemní vodu ze studny, tato voda je využívána jako užitková a technologická pro provoz společnosti. Firma má platné Rozhodnutí podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 254/2001 Sb. (jinými slovy má povolení k odběru podzemních vod). V tomto povolení má stanoven maximální měsíční povolený odběr 250 m3/měsíc a roční povolený odběr 3 000 m3/rok. Reálný odběr podzemní vody je však daleko menší, a třeba i pod hranicí 100 m3/měsíc a 1 000 m3/rok (zjištěno pravidelným odečtem z vodoměru).

Na firmu XY se povinnost uvedená v prvním odstavci VZTAHUJE, neboť má POVOLEN odběr podzemních vod dle Rozhodnutí přesahující 100 m3/měsíc nebo 1000 m3/rok. Zde nehraje roli faktický odběr, který je vyhodnocen pravidelným odečtem vodoměru.

Co tato povinnost znamená v praxi?

Pakliže se vás výše uvedená povinnost týká jsou s tím spojeny následující povinnosti:

  • od 1. 1. 2022 odečítat měsíčně stav vodoměru (zapisovat třeba do excel tabulky),
  • mít nainstalovaný zkalibrovaný vodoměr,
  • ohlašovat údaje o nakládání s vodami přes systém ISPOP do konce ledna následujícího roku (tzn. údaje za r. 2022 budu ohlašovat do 31. 1. 2023)
  • mít zaregistrované místo užívání vody v CRŽP* (jinak nepůjde hlášení odeslat!). POZOR! místo užívání vody je třeba do CRŽP registrovat přes příslušný úřad Povodí (ten fakticky zapisuje údaje z rozhodnutí do systému CRŽP). V praxi to znamená, pakliže nenajdete své místo užívání vody (např. studnu) ve vašem účtu CRŽP, pak je třeba kontaktovat příslušného správce Povodí a předat mu informace z vašeho Rozhodnutí a teprve správce Povodí vám místo užívání vody ve vašem CRŽP zaregistruje.

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností se neváhejte na nás obrátit. Rádi Vám i pomůžeme s registrací do CRŽP a hlášením přes ISPOP.

NAŠI ZÁKAZNÍCI