Novela Zákona o Silničním Provozu

Od 1.1.2024 nabude účinnosti novela silničního zákona, která sebou přinesla změny v oblasti silničního provozu. Novela má za cíl zjednodušit bodový systém a zároveň zpřísnit sankce nejzávažnějších přestupků. Zvyšuje maximální povolenou rychlost na vybraných úsecích a zavádí zároveň takzvaný Projekt L17.

Přehlednější bodový systém schválila vláda, zavádí také možnost řídit auto už od 17 let s doprovodem

Nový bodový systém

Zavedení nového bodového systému zjednodušuje a zároveň redukuje trestné body na tři skupiny, oproti nynějším pěti. Od příštího roku mohou řidiči dostat 2, 4 nebo až 6 trestných bodů dle závažnosti přestupku.

Pokud řidič nasbírá 12 bodů, spáchá dvakrát přestupek za 6 bodů, nebo třikrát za 4 body, přijde o řidičský průkaz. Pro 6 bodů bude tedy platit princip dvakrát a dost, u 4 bodů princip třikrát a dost.

Porušení vybraných povinností viz. Příloha č. 1 zákona č. 361/2000 Sb.

P.č.Porušení vybraných povinnostíBody
1.Řízení motorového vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou je řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení motorového vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po jejím užití, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem.6
2.Řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky.6
3.Odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.6
4.Způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby.6
5.Otáčení, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla.6
6.Vjíždění na železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno.6
7.Předjíždění vozidla v případě, kdy je to zakázáno.6
8.Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec.6
9.Nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn k zastavení vozidla daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou.6
10.Ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, nebo ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení nebo couvání.6
11.Řízení motorového vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích z důvodu nebezpečné závady.6
12.Omezení chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce.4
13.Neprodlené nezastavení vozidla při dopravní nehodě nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení nehody.4
14.Nedání přednosti v jízdě.4
15.Řízení motorového vozidla bez držení řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel.4
16.Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí.4
17.Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec.4
18.Řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl řidičský průkaz zadržen nebo prohlášen za zadržený.4
19.Řízení motorového vozidla řidičem, který je držitel řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem a pozbyl právo k řízení motorového vozidla na území České republiky nebo je ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.4
20.Ohrožení jiného řidiče při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého.4
21.Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu.4
22.Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při jízdě vozidlem.4
23.Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 10 km.h-1 a více.2
24.Řízení motorového vozidla bez profesní způsobilosti.2
25.Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit.2
26.Neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněné použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě.2

Zpřísnění sankcí a přestupků

S novým bodovým systémem se zároveň zpřísní i sankce a přestupky na poli silniční dopravy. Dojde ke značnému zvýšení pokut za závažné dopravní přestupky a blokové pokuty už nebudou pouze symbolické, například za jízdu pod vlivem alkoholu bude hrozit pokuta ve výši až 25 000kč, za ohrožení chodce pokuta až do výše až 10 000 kč, za odmítnutí zkoušky na alkohol či drogy 75 000 kč nebo za překročení rychlosti o 40 km/h v obci bude nově hrozit pokuta až 25 000 kč.  

Zvýšení maximální povolené rychlosti ve vybraných úsecích  

Další novinkou novely zákona o silničním provozu je zvýšení maximální povolené rychlosti na vybraných úsecích dálnic ze 130 km/h na 150 km/h. Jsou vybrány především úseky, které jsou bezpečné a vhodné pro tuto rychlost. Ministerstvo dopravy zatím úseky stále vybírá a využít zvýšené rychlosti bude možné až přibližně za dva roky.    

Projekt L17

Projekt L17 umožní získat řidičské oprávnění skupiny B již od 17 let věku. Adepti budou muset standardně absolvovat výcvik v autoškole a úspěšně složit závěrečné zkoušky. V případě, kdy řidič v režimu L17 spáchá závažný přestupek, bude muset absolvovat vzdělávací kurzy.   

Mladí řidiči budou moci jezdit pouze pod dohledem jiného zkušeného řidiče, tvz. Mentora. Mladý řidič může mít zároveň až čtyři mentory. Režim L17 je zaznamenán v evidenční kartě mladého řidiče i jeho mentora. Mentor musí také splňovat několik kvalifikačních požadavků:

NAŠI ZÁKAZNÍCI