Změna při nakládání s chemickými látkami

V souvislosti s novelou zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví dochází od 1.5.2020 ke změně v povinnosti zpracovávat Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Chcete vědět jaké?

§ 44a zákona 258/2000 Sb. týkající se nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi se od 1. 5. 2020 se významně mění.

Nejdůležitější změnou je:

  • zrušení povinnosti zpracovávat písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, včetně povinnosti projednat text pravidel s orgánem ochrany veřejného zdraví.

Lze „pravidla“ bez jakékoliv náhrady zrušit? Ne úplně. V platnosti zůstávají další povinnosti zaměstnavatele vyplývající například:

  • ze zákoníku práce týkající se seznamování zaměstnanců s riziky plynoucími např.  z nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi.
  • z evropského nařízení REACH, které zaměstnavateli nařizuje, aby umožnil pracovníkům přístup k informacím ohledně chemických látek nebo směsí.

Nicméně tyto povinnosti lze zajistit např. formou školení, e-learningu, zanesením do interní dokumentace nebo jiným vhodným způsobem.

NAŠI ZÁKAZNÍCI