Změna v oblasti doručování písemností

Novelizace zákoníků práce se dotýká změny v oblasti doručování písemností o vzniku, změnách a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr nebo platový výměr a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, které musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou.

Změna je reakcí na praktické problémy zaměstnavatelů při doručování písemností do vlastních rukou zaměstnanců, přičemž musel zaměstnavatel využít všech stanovených prostředků pro doručení do vlastních rukou zaměstnance a teprve po vyčerpání všech možností bylo možné přistoupit k doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Nově je zaměstnavatel povinen doručit písemnosti zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti a není-li to možné, může zaměstnavatel doručit písemnosti:

  • kdekoliv bude zaměstnanec zastižen,
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
  • prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, nebo
  • prostřednictvím datové schránky.
NAŠI ZÁKAZNÍCI